یونیسف: تغییر قانون برای جلوگیری از اخراج کودکان پناهجو

کودک child

 

یونیسف، بنیادمالی کودکان سازمان ملل از سوئد خواستار تغییرقانون شده‌است تا از دشواری‌‌هایِ نگهداری از کودکان خانواده‌های پناهجو توسط ادارات اجتماعی، جلوگیری شود.  براساس قانون موجود، گرفتن کودکان از خانواده‌های پناهجو به دلیل بدرفتاری آنها و نگهداری ازاین کودکان توسط ادارات اجتماعی تا زمانی انجام می شود که این خانواده‌ها درسوئد زندگی می‌کنند و چنانچه اخراج شوند، این کودکان به آنها بازپس داده می شوند.

دلیل این امر، تقدم قانون اتباع بیگانه برقانون نگهداری ازکودکانی‌ست که در خانواده با سوء‌رفتار و خشونت روبه‌رو می‌شوند.

یکی از حقوق‌دانان یونیسف، Christina Heilborn می‌گوید که قانون نگهداری از کودکان باید بر قانون اتباع بیگانه تقدم داده شود تا اخراج کودکانی که تحت مراقبت هستند، امکان نداشته‌باشد.

یونیسف معتقداست که سوئد با اخراج کودکانی که نیاز به مراقبت توسط ادارات اجتماعی را دارند، برخلاف پیمان کودکان سازمان ملل رفتارمی کند.

News Link: http://sverigesradio.se/sida/artikel

Advertisements