لیست کمپهای استرالیا و گنجایش آنها (آپدیت 6 فبریه)

Managing Australia’s Borders

Accommodation Capacity

Immigration detention is a dynamic environment. While the immigration detention capacity table provides approved accommodation capacities in each of the immigration detention facilities, the actual capacity may vary to manage operational requirements, the diverse immigration detention population and the continually changing client groups.

The table below provides information on accommodation capacity at immigration detention facilities as at 6 February 2013.

Abbreviations used in the table below. Immigration Detention Centres (IDC), Alternative Places of Detention (APOD), Immigration Residential Housing (IRH), Immigration Transit Accommodation (ITA).

Immigration detention facility Regular operational capacity
(persons)
Contingency capacity
(persons)
New South Wales
Villawood IDC

379

480

Sydney IRH

24

48

Victoria
Maribyrnong IDC

56

99

Melbourne ITA

130

144

Western Australia
Perth IDC

27

42

Perth IRH

11

16

Curtin IDC

1200

1500

Leonora APOD

210

210

Yongah Hill IDC

600

600

Northern Territory
Wickham Point

1500

1500

Northern IDC

456

554

Berrimah House APOD

16

16

Darwin Airport Lodge APOD

435

435

Tasmania
Pontville APOD

400

400

Queensland
Brisbane ITA

40

74

Scherger IDC

300

600

South Australia
Adelaide ITA

13

25

Port Augusta IRH

58

64

Inverbrackie APOD

380

472

Immigration detention facility Regular operational capacity
(persons)
Contingency capacity
(persons)
Christmas Island
Christmas Island IDC

400

850

Lilac APOD

150

200

Aqua APOD

200

400

Construction Camp APOD

200

310

Phosphate Hill APOD

144

318

source: www.immi.gov.au

  • لطفا از مطالب وبلاگ بدون استقاده از منبع در جایی استفاده نکنید.
  • برای لینک کردن آدرس این پست را از آدرس بار بالای مرورگر کپی کرده و به کل مطلب لینک کنید، با این کار ، بالا بودن فرهنگ خود را نمایان کنید.
Advertisements