دانمارک قرداد خود را با کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد لغو کرد : نگرانی از لغو سایر کشورها…

dane-flag-large5555

آخرين ميخ ها به تابوت سيستم پذيرش پناهنده دراتحاديه اروپا: دانمارک قرار داد خود را با کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد لغو کرد٬

ظرفيت تکميل است– در حالی که نيروهای آنارشيسم طلب چپ برای دست يابی به به هدف اصلی خود که به آشوب کشيدن و هرج و مرج آفرينی در اتحاديه اروپا بود به ظاهر خود را «حامی پدناهندگان» معرفی کرده و بساط «Welcome Refugees «براه انداخته وصدها هزار نفر را بدون هر گونه کنترلی وارد اروپا کردند٬ حاميان واقعی حقوق پناهندگان مرتبا هشدار ميدادند که چنين سياستی در نهايت تيشه به ريشه حقوق پناهندگی در اتحاديه اروپا خواهد زد.

حاميان حقوق پناهندگی در اتحاديه اروپا سالها فرياد زدند که پذيرش کنترل نشده مجرمين و وابستگان به گروه های تند رو مذهبی و تروريستی به اين اتحاديه تحت عنوان «پناهنده» سرانجام منجر به محدود شدن شديد حق پناهندگی و بسته شدن دربهای اين اتحاديه بر روی پناهندگان واقعی و دگرانديشان فراری از دست حکومتهای ديکتاتوری و ناقض حقوق بشر خواهد شد.

حاميان واقعی حقوق پناهندگی سالها فرياد زدند که پذيريش مردان ۲۰ و ۳۰ ساله بعنوان «کودک پناهجوی تنها» بدون اعمال هر گونه آزمايشات پزشکی جهت تعيين سن در نهايت منجر به بسته شدن همه روزنه های نجات به روی کوکان واقعی فراری از جنگ و فقر و بی سرپناهی خواهد شد. اما پاسخ چپ ها و آنارشيست خواهان طرفدارشان تنها وارد آوردن اتهام «راسيسم» به مدافعان واقعی حقوق پناهندگی بود. اين هشدارها اينک به واقعيت پيوسته است.

قوانين پذيرش پناهنده در حالی يکی پس از ديگری در کشورهای اتحاديه اروپا بشدت محدود ميشود که نه تنها هيچ صدايی از احزاب سياسی چپ در حمايت از حق پناهندگی و جلوگيری از تغيير قوانين و محدود شدن حق پناهندگی به گوش نمی رسد بلکه خود اين «حاميان» ديروز حق پناهندگی امروز پرچمدار لغو تمام عيار حق پناهندگی در سوئد هستند.

زب سوسيال دمکرات سوئد که بمدت ۱۰۰ سال سرود «اينترناسيونال» را فرياد زده و «سوليداريتی» را شعار اصلی خود قلمداد می نمود اينک خود پرچمدار تغيير قوانين و محدود کردن شديد حق پناهندگی شده است. استفان لوفن رهبر حزب سوسيال دمکرات در روز ۶ سپتامبر سال ۲۰۱۵ در ميان ۱۵۰۰۰ نفر از شهروندانی که جهت دفاع از حق پناهندگی در «مدبوريار پلاتسن» استکهلم تجمع کرده بودند فرياد زده بود که «اروپای من ديوار نمی کشد» و بشدت از دولت مجارستان که بواسطه جلوگيری از ورود کنترل نشده افراد فاقد هويت در مرزهای خود سيم خاردار کشيده انتقاد بعمل آورده بود.

اما رهبر حزب سوسيال دمکرات تنها چند ماه پس از سخنرانی مشهور خود مبنی بر اينکه «اروپای من ديوار نمی کشد»٬ نه تنها ديواری با شديدترين کنترل پليسی مابين مرز سوئد با دانمارک کشيد بلکه قوانين سخاوتمندانه پناهندگی سوئد را به سختگيرانه ترين نسخه ممکن تغيير داد و به حداقل استاندارد ممکن در اتحاديه اروپا رساند

استفان لوفن رهبر حزب سوسيال دمکرات و نخست وزير سوئد ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ :اروپای من ديوار نمی کشد ۴ ژانويه ۲۰۱۶ :سيم خاردار و کنترل شديد پليسی در مرزهای سوئد حزب محيط زيست (سبزها) که «اوسا رامسون» رهبر و سخنگوی آن در کنفرانس مطبوعاتی دولت برای متقاضيان پناهندگی گريه کرد و اشک ريخت٬ ازهمه لوايحی که جهت محدود کردن حق پناهندگی در سوئد از سوی دولت حزب سوسيال دمکرات به پارلمان ارائه شد حمايت بعمل آورد.

حزب چپ (ونستر پارتی) که برای هر درخواست سياسی کوچکی دولت سبز­سوسيال دمکرات را تهديد به عدم حمايت و ساقط کردن می نمود٬ در زمان تصويب شديدترين قوانين در تاريخ پناهنده پذيری سوئد در پارلمان تنها يک نظاره گر بود و از تهديدات هميشگی دولت هيچ خبری نبود.

و جالب توجه است که تنها حزب سياسی در پارلمان سوئد که خواستار دو برابر شدن سهميه پذيرش پناهنده سوئد از طريق سازمان ملل متحد است حزب دمکراتهای سوئد است. در حاليکه بسياری معتقدند چنانچه اين احزاب سياسی به هشدارهای حاميان حقوق پناهندگی توجه می نمودند و حق پناهندگی را با اعمال کنترل دقيق به متقاضيانی که شايستگی دريافت آن را می داشتند اعطا می کردند و مجرمينی را که تحت عنوان «پناهنده» به اين کشور وارد شدند با جديت از کشور اخراج می نمودند هم کماکان هزاران جای خالی برای خوش آمدگويی به پناهندگان واقعی وجود می داشت و نيازی به چنين سختگيريها و بستن همه روزنه های ورود متقاضيان پناهندگی نمی بود٬ و هم وجهه متقاضيان پناهندگی اينچنين بی اعتبار نمی گشت.

دانمارک قرار داد خود را با سازمان ملل لغو کرد٬» ظرفيت تکميل است» روز گذشته فعالان دفاع از حقوق پناهندگی نه تنها در سوئد بلکه در همه ديگر کشورهای اتحاديه اروپا از تصميمی که دولت دانمارک اتخاذ نمود شوکه شدند.

«دانمارک قرار داد خود را با کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد لغو کرد٬» ظرفيت تکميل است 

خانم اينگر شوبری وزير مهاجرت دانمارک اعلام کرد که دولت اين کشور قرارداد خود با

کميسياريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را بصورت يکجانبه لغو و از اين پس حتی يک نفر

پناهنده سيهمه ای سازمان ملل متحد را به کشور خود را نخواهد داد.

به اين ترتيب هزاران پناهجوی مستقر در کمپهای پناهندگان سازمان ملل متحد در گوشه و کنار

جهان که برخی سالها در انتظار انتقال به يک کشور امن در انتظار مانده اند ديگر امکان

برخورداری از يک زندگی امن حداقل در دانمارک را نخواهند داشت.

وزير مهاجرت دانمارک در توجيه اين تصميم غير منتتظره به خبرنگاران گفت:

خيلی ساده٬ ظرفيت دانمارک تکميل است!

تصمصم اتخاذ شده از سوی دانمارک از حمايتی وسيع در پارلمان و افکار عمومی اين کشور برخوردار است. دولت دانمارک در تصميم ديگری که از سوی مدافعان حقوق پناهندگی «وحشت بر انگيز»خوانده شد اعلام کرده است که ديگر حتی سهميه ۲۰ تا ۳۰ نفر در سال که از ميان متقاضيان پناهجويی توانخواه٬ شديدا بيمار و در حال مرگ در قرارگاه های پناهندگی سازمان ملل متحد برگزيده و به دانمارک منتقل می شدند را نيز نخواهد پذيرفت.

دولت همچنين اعلام کرده است که هيچ تاريخ مشخصی که دانمارک در چه زمانی مجددا آغاز به پذيرش پناهنده سهميه ای از سازمان ملل متحد خواهد کرد وجود ندارد. دانمارک از سال ۱۹۷۸ تاکنون پذيرای پناهندگان سهميه ای سازمان ملل متحد بوده است. فعالان حقوق پناهندگی در اروپا نگران بدعتی هستند که دانمارک آغازگر آن شده است.

اين نگرانی وجود دارد که ديگر کشورهای اروپايی نيز با پيروی از دانمارک قرار داد سهميه پناهندگی خود را با کميسياريای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد لغو کنند. پناهندگان سهميه ای سازمان ملل متحد مستحق ترين متقاضيان پناهندگی در جهان بشمار می روند که شايستگی شان جهت دريافت پناهندگی مورد بررسی دقيق قرار گرفته است. ۳۰ کشور جهان که همگی از دمکراسيهای غربی بشمار می روند با کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرارداد پذيرش پناهنده سهميه ای منعقد کرده اند که به اين صورت سالانه پذيرای ۸۰ هزار پناهنده هستند.

سهميه دانمارک جهت پذيرش پناهنده از سوی کميسياريای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد ۵۰۰ نفر در سال بوده است. سهميه سوئد در اين زمينه ۲۰۰۰ پناهنده در سال است. حزب دمکراتهای سوئد خواهان افزايش اين سهميه به ۴۰۰۰ پناهنده در سال است. پيشنهادی که از سوی هيچ حزب ديگر پارلمان سوئد حمايت نمی شود. بيشتر بدانيد چه کسانی جای عمران را اشغال کرده اند

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s