سوئد سختگيرانه ترين قوانين پناهندگی در اتحاديه اروپا را به اجرا می گذارد

سوئد 2  2

دوشنبه ۲۰ و سه شنبه ۲۱ ژوئن در پارلمان: نقطه عطفی تاريخی در سياست مهاجرتی و پناهندگی سوئد سوئد سختگيرانه ترين قوانين پناهندگی در اتحاديه اروپا را به اجرا می گذارد وزير مهاجرت: دشوارترين ماموريتی که در طی ۲۰ سال فعالتيهای سياسی ام در سطح عالی بر عهده ام نهاده شده است استکهلميان – روزهای دوشنبه و ۲۰ و سه شنبه ۲۱ ژوئن چشمان همه علاقمندان و دست اندرکاران سياست پناهندگی سوئد به پارلمان اين کشور دوخته خواهد شد.

سوئد می رود که با تغيير قوانين مهاجرتی و پناهندگی اش جايگاه خود را از سخاوتمندترين کشور اتحاديه اروپا٬ و شايد جهان٬ در رابطه با سياست پناهندگی به سختگيرانه ترين آن در اروپا تغيير دهد. ساعت ۱۱ روز دوشنبه ۲۰ ژوئن٬ نمايندگان ۸ حزب پارلمان اين کشور در رابطه با پيشنهاد تغيير قوانين مهاجرتی و پناهندگی سوئد که توسط دولت ائتلافی سوسيال دمکرات­محيط زيست تسليم پارلمان شده است به بحث خواهند نشست. و روز سه شنبه ۲۱ ژوئن روز سرنوشت سازی است که ۳۴۹ نماينده پارلمان سوئد جهت تصويب يا عدم تصويب قوانين پناهندگی و مهاجرتی جديد سوئد که «سختگيرانه ترين آن در اتحاديه اروپا» ناميده شده به رای گيری خواهند نشست. همزمان تظاهرات گسترده ای در طی اين دور روز از سوی سازمان های دفاع از حقوق پناهندگی در مقابل پارلمان در استکهلم برنامه ريزی شده است. در صورت تصويب پيشنهاد دولت در رای گيری روز سه شنبه پارلمان٬ قوانين جديد مهاجرتی و پناهندگی سوئد که قرار است بصورت موقت و در طی ۳ سال به مرحله اجرا گذاشته شود از يک ماه ديگر و دقيقا از روز ۲۱ ژوئيه (يولی) سال ۲۰۱۶ قوت اجرايی پيدا خواهد کرد. قوانين سخت گيرانه جديد تحت عنوان «پيشنهاد جهت محدود نمودن موقت امکان دريافت اقامت دائم در سوئد» شامل همه افرادی که پس از روز ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند خواهد شد. اما مفاد قوانين پناهندگی سخت گيرانه جديدی که دولت اميدوار است در رای گيری روز سه شنبه ۲۱ ژوئن به تصويب پارلمان برسد چه هستند.

به گفته گزارشگر استکهلميان که لايحه جديد را مورد بررسی قرار داده است مفاد آن آنچنان پيچيده و حاوی مستثنائات و تبصره های حقوقی گوناگون است که بدون شک پس از تصويب به چالشی بزرگ جهت اجرا برای اداره مهاجرت تبديل خواهد شد و از سوی ديگر به سردرگمی در ميان متقاضيان پناهندگی دامن خواهد زد. حتی مورگان يوهانسون وزير مهاجرت سوئد در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی خود جهت تشريح جزئيات قوانين پناهندگی جديد به «پيچيدگی حقوقی» در اين رابطه اشاره کرده و تنظيم آن را «دشوارترين ماموريتی که در طی ۲۰ سال فعالتيهای سياسی خود در سطح عالی بر عهده اش نهاده شده» توصيف نمود.

اما مهمترين مفاد نسخه نهايی از پيشنهاد دولت جهت اعمال سخت گيری و تشديد در قوانين پذيرش پناهنده سوئد کدام هستند. استکهلميان٬ با همکاری مرکز اطلاعات مهاجرين سوئد٬ مهمترين مفاد قوانين جديد مهاجرتی و پناهندگی سوئد که در روز دو شنبه در پارلمان سوئد به بحث و در روز بعد (سه شنبه) به رای گيری گذاشته خواهد شد را استخراج و ترجمه نموده و در زير در اختيار خوانندگان قرار می دهد. مهمترين نکات موجود در «پيشنهاد جهت محدود نمودن موقت امکان دريافت اقامت دائم در سوئد» ­ قوانين سختگيرانه جديد که روز سه شنبه ۲۱ ژوئن به رای پارلمان گذشته خواهد شد از ۲۰ ماه ژوئيه (يولی) سال ۲۰۱۶ به مرحله اجرا گذاشته شود اما شامل بخشی از افرادی که تقاضای پناهندگی خود را قبل از اين تاريخ تسليم کرده اند نيز خواهد شد. ­ قوانين پناهندگی سوئد هماهنگ با معيارهای حداقل اتحاديه اروپا می شود که بمراتب سخت گيرانه تر از قوانين تاکنون سوئد بوده است. ­ کودکان و همچنين خانواده های دارای کودک که قبل از ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی خود را تسليم کرده اند شامل قوانين سخت گيرانه جديد نخواهند شد.

­ متقاضيان پناهندگی پس از تصويب اين قانون امکان دريافت اقامت دائم را نخواهد داشت بلکه يک اقامت موقت برای همه واجدين شرايط دريافت پناهندگی صادر می شود. مدت اقامت موقت برای متقاضيانی که بر اساس کنوانسيون ژنو «پناهنده» شناخته شوند ۳ ساله و برای متقاضيانی که «نياز به حمايت» شناخته شوند ۱۳ ماهه خواهد بود. پس از پايان دوره اقامت موقت چنانچه نياز به پناه و حمايت کماکان موجود باشد مدت آن تمديد خواهد شد. ­ تبديل اقامت موقت به اقامت دائم منوط به دارا بودن يکی از دو شرط زير خواهد شد: ۰ دارا بودن کار با درآمد کافی جهت تامين معاش خود و خانواده. تبصره: کارآموزی (پراکتيک) و همچنين کارهايی که با کمکهای دولتی از طريق اداره کاريابی ارائه می شوند قابل استفاده جهت تبديل اقامت موقت به دائم نخواهند بود.

و يا ۰ موفقيت در دريافت ديپلم دبيرستانی در سوئد برای متقاضيان زير ۲۵ سال. پناهندگان سهميه ای سازمان ملل متحد از ابتدای ورود به سوئد اقامت دائم دريافت خواهند نمود و از اين شرط مستثنی هستند. ­آوردن اعضای خانواده به سوئد برای پناهجويانی که «پناهنده» شناخته نشوند اما بواسطه «نياز به حمايت» موفق به دريافت اقامت شوند بشدت محدود می شود. اينگونه افراد مجبور خواهد شد که جهت آوردن اعضای خانواده خود به سوئد سالها در انتظار بسر ببرند و يا در مورادی حتی قادر به انجام آن نشود. تنها افرادی که درخواست پناهندگی خود را قبل از روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسليم کرده باشند و همچنين پناهجويانی که «پناهنده» شناخته شوند مجاز خواهند بود٬ با وجود دارا بودن اقامت موقت٬ درخواست پيوند با خانواده باقی مانده در موطن خود (همسر و فرزند زير ۱۸ سال) را به اداره مهاجرت تسليم کنند. ­ شرط دارا بودن درآمد کافی جهت تامين معاش برای مهاجرين غير پناهنده دارای اقامت در سوئد

سوئد سختگيرانه ترين قوانين پناهندگی در اتحاديه اروپا را به اجرا می گذارد

که مايل به آوردن وابسته ای به سوئد (برای مثال همسر) هستند نيز سختگيرانه تر می شود. اينگونه متقاضيان نيز تنها در صورت دارا بودن کار با درآمد کافی جهت تامين زندگی خود و وابسته ای که قرار است به سوئد بيايد مجاز به آوردن وابسته خود به سوئد خواهند بود. اين شرط شامل کودکانی که به والدين خود در سوئد ملحق می شوند نمی شود. شرط دارا بودن درآمد شامل افرادی که بعنوان «پناهنده» شناخته شده اند و همچنين افرادی که بواسطه «نياز به حمايت» موفق به دريافت اقامت شده اند و افراد خانواده آنها در سه ماه نخست پس از دريافت اقامتشان تقاضای ملحق شدن به آنها را تسليم کنند نمی شود.

افرادی که درخواست پناهندگی خود را قبل از روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسليم کرده باشند نيز مشمول شرط دارا بودن درآمد کافی جهت آوردن اعضای خانواده خود نمی شوند. ­ شرط دارا بودن درآمد کافی جهت آوردن وابسته ای به سوئد (برای مثال همسر) در قوانين جديد شامل اتباع سوئد٬ اتباع اروپايی و همه دارندگان اقامت در سوئد٬ بدون توجه به مليت٬ نيز می شود. ­امکان دريافت اقامت برای افرادی که پناهنده تلقی نشده اما تاکنون بواسطه دارا بودن دلايل قوی دال بر نياز به حمايت قادر به دريافت اقامت بودند بشدت محدود می شود (به نظر کارشناس استکهلميان عملا حذف می شود).

­افرادی که تحت عنوان «کودکان تنهای متقاضی پناهندگی» وارد سوئد می شوند مورد آزمايشات پزشکی مشخص جهت تعيين سن واقعی قرار می گيرند تا افراد بزرگسال فاقد هويت نتوانند با مخفی کردن سن واقعی٬ خود را بعنوان «کودک» ثبت کنند. ­ «کودکان پناهجوی تنها» که در زمان تصميم گيری در مورد پرونده شان به سن ۱۸ سالگی رسيده باشند نيز مشمول قوانين سخت گيرانه جديد خواهند بود حتی اگر قبل از اين و در سن زير ۱۸ سال وارد سوئد شده باشند.

همزمان با تشديد قوانين پذيرش پناهنده٬ تدابير گسترده ای نيز در همکاری مابين پليس و اداره مهاجرت جهت اخراج آن دسته از متقاضيان پناهندگی که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته و کماکان در سوئد بسر می برند نيز به مرحله اجرا گذاشته می شود. آندرش ايگه من وزير کشور سوئد گفته است که تعداد متقاضيان پناهندگی که پس از تصويب قوانين جديد مجبور به ترک سوئد خواهند شد حدود ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار نفر برآورد شده است.

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s