اطلاعات ويژه ي متقاضیان پناهندگی درفنلاند

در مورد تصميمى كه دادگاه ادارى هلسينكى اتخاذ مى كند نيز مى توانيد به دادگاه عالى كشور اعتراض نمائيد. اين در صورتى است كه دادگاه عالى كشور اجازه اعتراض را به شما بدهد.
در صورتى كه به درخواست پناهندگى تان جواب كاملاً منفى داده شود نه پناهندگى به شما تعلق بگيرد و نه اجازه اقامت و اين جواب با اعتراض تغييرى نيابد، شما بايد از فنلاند خارج شويد.
زندگى در اقامتگاه پناهجويان
در صورتى كه وضعيت اقتصادى شما اجازه نمى دهد كه مايحتاج زندگى خودتان و خانواده تان را تأمين نمائيد، براى شما در اقامتگاه پناهجويان محل سكونت موقتى رايگان ترتيب داده مى شود. در صورتى كه مثلاً كار مى كنيد، مى توان بابت زندگي در اقامتگاه پناهجويان از شما مبلغ مربوطه را دريافت نمود. ممكن است همچنين مجبور شويد محل سكونت تان را از يك اقامتگاه پناهجويان به اقامتگاه پناهجويان ديگرى تغيير دهيد.
پناهجويان زير سن قانونى كه بدون والدين خود يا بدون سرپرست ديگرى به فنلاند آمده اند، در خانه هاى گروهى يا اقامتگاه هايي با خدمات مخصوص كه براى اسکان اشخاص زير سن قانونى در نظر گرفته شده و در نقاط مختلف كشور در ارتباط با اقامتگاه پناهجويان قرار دارند زندگى مى كنند.
از طرف اقامتگاه پناهجويان به شما رخت خواب و حوله، بسته غذائى و ديگر لوازم ضرورى زندگى روزمره داده مى شود. پس از اين مرحله چنانچه اقامتگاه پناهجويان داراى خدمات غذائى نباشد، شما بايد خودتان غذاى خود را خريدارى نموده و تهيه كنيد. چنانچه قادر به تأمين مخارج خود و خانواده تان در فنلاند نباشيد، مركز اقامتگاه پناهجويان مى تواند به شما پول پذيرش پناهجو پرداخت كند.

به پناهجويان زير سن قانونى كه:
بدون والدين خود يا سرپرست ديگرى به فنلاند آمده اند خدمات كامل و پول خرج جيبي پرداخت مى گردد.
چنانچه به تنهائى به فنلاند آمده ايد، اتاق مشتركى با ديگر اشخاص هم جنس خود خواهيد داشت. سعى بر اين است كه خانواده ها در كنار هم زندگى كنند.


مقررات و آداب و رسوم خوب
شما به عنوان ساكن مركزاقامتگاه پناهجويان، بايد مقررات و دستورالعمل هاى امنيتى اين مركز كه مثلاً در مورد زمان ملاقات، سكوت و خاموشى در شب، امنيت آتش سوزى و استعمال دخانيات است را رعايت نمائيد. در صورتى كه مركز اقامتگاه پناهجويان داراى خدمات غذائى نباشد، هر كس بايد خودش غذاى خود را تهيه نموده و اتاق خود را نظافت كند. در خيلى از اقامتگاه پناهجويان نظافت مكان هاى مشترك نيز بر عهده خود ساكنين است. به ياد داشتن اين نكته كه در اقامتگاه پناهجويان انسان هائى با فرهنگ هاى متفاوت زندگى مى كنند و هر كسى بايد به آداب و رسوم ديگرى احترام بگذارد، بسيار مهم است .

راهنمائى و خدمات بهداشتي
كارمندان مركز اقامتگاه پناهجويان شما را با آداب و رسوم اين مركز آشنا نموده و در امر خريد و ديگر امور شما را راهنمائى مي كنند. كارمندان مركز اقامتگاه پناهجويان امكان تأثير گذاشتن بر سرعت بررسى درخواست پناهندگى و يا نوع جوابى كه به آن داده مى شود را ندارند. در صورتى كه شما زبان مشتركى با كارمندان
نداشته باشيد، از مترجم كمك گرفته مى شود.
پس از ورود به مركز اقامتگاه پناهجويان مى توانيد مورد بررسي و معاينات پزشکي قرار بگيريد. در صورت لزوم مى توانيد براى معاينه به دکتر هم مراجعه نموده و چنانچه دکتر تشخيص دهد براى معالجه به بيمارستان منتقل شويد. كارمند امور اجتماعى در مورد مشكلات متفاوت با شما گفتگو نموده و تشخيص مى دهد كه چه خدماتى مى تواند براى شما مفيد باشند. در صورتى كه شما درآمد چنانچه دکتر معالجۀ تان درمان مربوطه را ضرورى نداند، خودتان مجبور به پرداخت هزينه خواهيد بود.
فعاليت هاى كارى و تحصيلى
مركز اقامتگاه پناهجويان مى تواند فعاليت هاى كارى و تحصيلى برگزار نمايد. تمام اشخاص بين 64-16 ساله در صورتى كه بيمارى يا دليل موجه ديگرى مانع شان نباشد، بايد در اين فعاليت ها شركت نمايند.
فعاليت هاى كارى مى تواند مثلاً نظافت، تعمير و رسيدگى به محوطه مركز اقامتگاه پناهجويان و يا فعاليت هاى كمك در شهر محل اقامت باشند. فعاليت هاى تحصيلى در بر گيرنده از جمله آموزش زبان فنلاندى يا سوئدى، آشنائى با جامعه فنلاند و فراگيرى مهارتهاى كامپيوترى مى باشد. مى توانيد خارج از مركز پذيرش پناهجويان نيز به تحصيل بپردازيد، مثلاً در کورسهای آموزشي آموزشگاه هاى کارگران و آموزشگاه هاى ملى.
شخص ساكن مركز اقامتگاه پناهجويان و كارمند اين مركز با يكديگر برنامه ريزى مى كنند كه هر كسى در چه فعاليتى شركت نمايد. در صورتى كه مكرراً از شركت در فعاليت هاى كارى و تحصيلى اجتناب نمائيد، مركز اقامتگاه پناهجويان مى تواند پول پذيرش پناهجوى شما را حداكثر به مدت دو ماه و حداكثر به ميزان 20 در صد كاهش دهد.
سكونت در خارج مركز پذيرش پناهجويان
در صورت تمايل مى توانيد نزد قوم و خويش يا دوستان خود نيز زندگى كنيد، ولى در اين مواقع شما خودتان مسئوليت هزينه سكونت تان را عهده دار خواهيد بود. در صورتى كه سكونت خصوصى خارج از مركز اقامتگاه پناهجويان داشته باشيد، بايد قرارداد مسكن يا ديگر مدرك رسمى در مورد سكونت تان، و نيز آدرس خود را كتباً به مركز اقامتگاه پناهجويان ارائه نمائيد.
در صورتى كه قبلاً در اقامتگاه پناهجويان سكونت نداشته ايد بايد در نزديك ترين مركز اقامتگاه پناهجويان به عنوان مراجعه کننده ثبت نام نمائيد.

سكونت در مركز اقامتگاه پناهجويان موقت است. در صورتى كه به شما اجازه اقامت داده شود، شما بايد در اسرع وقت براى خود مسكن تهيه نمائيد. كارمندان مركز اقامتگاه پناهجويان به شما در تهيه مسكن كمك مى كنند. چنانچه پناهندگى دريافت نموده و يا مثلاً اجازه اقامت بر اساس حفاظت درجه دو يا حفاظت انسانى به شما تعلق گيرد، براى شما مسكنى در شهر تهيه گرديده و اين شهر شما را به عنوان ساكن خود پذيرا مى گردد.
حقوق و وظايف
كمك حقوقى
مى توانيد در مصاحبه پناهندگى و يا هنگام اعتراض به تصميمى كه در مورد درخواست تان اتخاذ شده است از وكيل يا مشاور حقوقى استفاده كنيد. خدمات مشاورت حقوقى توسط اداره هاى مشاورت حقوقى و اداره هاى وكلا و وكيلانى ارائه مى گردد كه به مركز اقامتگاه پناهجويان اعلام آمادگى جهت ارائه خدمات مشاورت قوقي به پناهجويان را نموده اند. اطلاعات بيشتر در مورد مشاورين حقوقى منطقه خود را مى توانيد از كارمندان اقامتگاه پناهجويان سؤال نمائيد.
برخورد مناسب و حفاظت حريم شخصى
حقوق اساسي كه در قانون اساسى فنلاند تنظيم شده است پناهجويان را نيز در بر مى گيرند. كارمندان اقامتگاه پناهجويان مسائل شخصى شما را كه بايد محرمانه نگه داشته شوند به ديگران نمى گويند، آنها مكالمات تلفنى شما را کنترل نمى كنند، و يا نامه هاى شما را بدون اجازه تان باز نمى كنند.

فقط در موارد رسيدگى به ساختمان يا مثلاً در موارد آتش سوزى مى توان بدون رضايت شما به اتاق تان وارد شد.
انجام كار پناهجو بدون اجازه اقامت نيز در صورتى كه داراى پاسپورت معتبرى باشد كه با آن حق گذر از مرز كشور را دارد و هنگامى كه سه ماه از درخواست پنا هندگى اش گذشته باشد، حق انجام كار با حقوق را دارد. چنانچه پناهجوئى مدرك مسافرتى مذكور را نداشته باشد، پس از گذشت شش ماه از اقامتش در كشور حق انجام كار بدون داشتن اجازه اقامت را دارد.
مدرسه رفتن
فرزند پناهجو حق دارد مدرسه برود. مدرسه از سن 6 سالگى در دوره آمادگى يا در كودكستان و يا در مدرسه ابتدائى آغاز مى گردد. كودكان بين سنين 16-7 سال دوران تحصيلات پايه را در مدرسه ابتدائى و راهنمايي متوسطه مى گذرانند.در ابتدا كودكان قبل از هر چيز زبان فنلاندى يا سوئدى فرا مى گيرند. آموزش و كتاب هاى مدرسه رايگان هستند. والدين و مدرسه در ارتباط و همکاری نزديک هستند. در صورتى كه كودك مثلاً به دليل بيماري مدرسه نمى رود، موضوع را بايد به اطلاع معلم رساند.

source: http://heavenman.blogfa.com

  • لطفا از مطالب وبلاگ بدون استقاده از منبع در جایی استفاده نکنید.
  • برای لینک کردن آدرس این پست را از آدرس بار بالای مرورگر کپی کرده و به کل مطلب لینک کنید، با این کار ، بالا بودن فرهنگ خود را نمایان کنید.
Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s