آمار لنج و کشتی های ورودی به استرالیا در ماه مارچ 2013

2819224-3x2-340x227

4 March 

لنجی با 11 مسافر و 1 خدمه توسط گشت کنترل مرزی دریایی گمرگ در جنوب شرق جزایر آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

8 March 

لنجی با 70 مسافر و 2 خدمه توسط گشت کنترل مرزی دریایی در شمال غرب جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

9 March 

لنجی با 37 مسافر توسط گشت کنترل مرزی دریایی در شمال غرب جزیره تی وی شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

10 March 

لنجی با 16 مسافر و 2 خدمه توسط هواپیمای گشت کنترل مرزی گمرک در شمال غرب جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

12 March 

لنجی با 56 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی  در شمال شرق جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

12 March 

لنجی با 103 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال  جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

14 March 

لنجی با 77 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال  غرب جزایر آشمور شناسایی شد

لنج شکسته شده بود ولی خوشبختانه تمام مسافران در لنج و کسانی که در آب بودند نجات پیدا کردند و حال همه خوب است

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

14 March 

لنجی با 48 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال  شرق جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

14 March 

لنجی با 48 مسافر و 3 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در نزدیکی جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

15 March 

لنجی با 65 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال  جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

15 March 

لنجی با 99 مسافر و 3 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

18 March 

لنجی با 94 مسافر و 1 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال جزایر آشمور آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

18 March 

لنجی با 94 مسافر و 3 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال شرق جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

18 March 

لنجی با 78 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال شرق جزایر آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

19 March 

لنجی با 40 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب  جزیره کوکو شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

19 March 

لنجی با 58 مسافر و 2 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

20 March 

لنجی با 78 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب داروین شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ داروین در شهر داروین فرستاده شدن.

22 March 

لنجی با 69 مسافر و 3 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

24 March 

لنجی با 63 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب جزایر آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

24 March 

لنجی با 41 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب داروین شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ داروین در شهر داروین  فرستاده شدن.

24 March 

لنجی با 18 مسافر و 2 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در غرب جزایر آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

25 March 

لنجی با 128 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

25 March 

لنجی با 83 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

25 March 

لنجی با 58 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

25 March 

لنجی با 4 مسافر و 2 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب جزایز آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ داروین در شهر داروین فرستاده شدن.

26 March 

لنجی با 126 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال غرب جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

26 March 

لنجی با 83 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

27 March 

لنجی با 147 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در جنوب غرب داروین شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ داروین در شهر داروین فرستاده شدن.

28 March 

لنجی با 86 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال شرق جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

28 March 

لنجی با 66 مسافر ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شمال شرق جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

30 March 

لنجی با 29 مسافر و 2 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در نزدیکی جزایر آشمور شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس و کمپ داروین در شهر داروین فرستاده شدن.

30 March 

لنجی با 76 مسافر و 2 خدمه ، توسط  گشت کنترل مرزی گمرک  در شرق جزیره کریسمس شناسایی شد

همه ی مسافران برای انجام چکاپ پزشکی ، مراحل امنیتی و از سر گیری پروسه پناهندگی به کمپ کریسمس در جزیره ی کریسمس فرستاده شدن.

source: www.panahandegy.wordpress.com

  • لطفا از مطالب وبلاگ بدون استقاده از منبع در جایی استفاده نکنید.
  • برای لینک کردن آدرس این پست را از آدرس بار بالای مرورگر کپی کرده و به کل مطلب لینک کنید، با این کار ، بالا بودن فرهنگ خود را نمایان کنید.
Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s